Limited şirket nedir?
Limited şirketi tanımlamak istersek ''ister gerçek ister tüzel bir veya birden fazla kişinin,bir ticaret adı altında kurulan şirketlere limited şirket denir.Bu tür şirketlerin gerçek sermayeleri belirlidir.Bu sermaye,gerçek sermaye paylarının toplamından oluşur.Kanunen yasaklanmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen  limited şirketler,çeşitli alan ve dalda hizmet gösterirler.

 Limited şirketlerde 50'den fazla ortak olamaz fakat tek ortaklı şirket de kurulabilir.Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değillerdir,yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekten sorumludurlar.Aynı zamanda şirket sözleşmesinde bahsedilen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.Limited şirkette,esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri kullanılır.Ortakların isimleri ve adresleri gibi bilgilerin yanında her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri,itibari devirleri,grupları,esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları,sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır.Aynı zamanda ortaklar pay defterini inceleyebilir 

 Limited şirketlerde sermayenin en asgari fiyatı 10.000 TL olarak belirlenmiştir.Her ortağın esas sermaye paylarının değerlerinin en az 25 TL veya 25 TL katları olmak zorundadır.Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 1/4'ünün tescilden önce,kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir.Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak,haciz veya tedbir bulunmayan;nakden değerlendirilebilen ve devir olunabilen fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil,mal varlığı unsurları aynı sermaye olarak konulabilir.Hizmet edimleri,kişisel emek,ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.

Limited şirketlerde şirketin yönetimi,temsili şirket sözleşmesi ile belirlenir.Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili,müdür lafzını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.En azından bir ortağın,şirket yönetme hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir.Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bu müdürlerden biri,şirketin ortağı olsa da olmasa da,genel kurul tarafından Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanılması şartı vardır.

 Limited şirketlerde e-fatura başvurusunda bulunmadan önce mali mühür almak durumundasınız.Mali mührü nereden ve nasıl alabileceğiniz konusunda detaylı yazımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anonim şirket nedir?
Anonim şirket,kurulabilmesi için bir ya da daha fazla kurucu bulundurmak zorunda olan,sermayesi belirli ve paylara bölünmüş,borçlarından dolayı yalnızca mal varlığıyla hükümlü olan şirket çeşididir.Anonim şirketler kanuna aykırı olmayan her türlü ekonomik amaç ve  durumlar için kurulabilir.Anonim şirket kısaltması AŞ'dir.

Anonim şirketi kimler kurabilir?
Anonim şirketler tek bir gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilir.Ayrıca iki veya daha fazla ortakla da kurulabilme imkanı vardır.Anonim şirketlerin halka sunulabilmesi nedeniyle halka açık anonim şirketlerin çok sayıda ortağın olan şirketlere dönüştürülmesi de mümkündür.Yabancı uyruklu kişiler için de durum değişmemektedir.Onlar da anonim şirket kurabilir ve ortak olabilirler.

Anonim şirket kaç kişi ile kurulabilir?
Daha önceleri minimum 5 kişi ile kurulabilen anonim şirketler ,yeni düzenlemeler ile birlikte kişi sayısı sınırlaması olmaksızın kurulabilmektedir.Ortak sayısı 500'ün üzerine çıkan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uymak zorundadır.

 Anonim şirketler için e-fatura başvurusunda bulunmadan önce mali mühür almak durumundasınız.Mali mührü nereden ve nasıl alabileceğiniz konusunda detaylı yazımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Anonim Şirket Limited Şirket
Ortak sayısı bakımından üst sınır bulunmaz.Ortak sayısı 50 kişiyi geçemez.
Esas sermaye en az 50.000 TL olmalıdır.Esas sermaye en az  10.000 TL olmalıdır.
Borçlardan dolayı ortakların sorumluluğu bulunmaz.Borçlardan dolayı ortaklar,taahhüt ettikleri sermaye payları oranında sorumludur.
Ortakların yönetim kurulunda bulunma zorunlukları yoktur.Ortakların en az biri yönetim kurulunda (müdürler kurulu) bulunması zorunludur.
Hisse devrinde noter huzurunda yapılma zorunluluğu bulunmaz.Hisse devri noter huzurunda yapılmalıdır.
Hisse devrinde tescil ve ilan zorunluluğu bulunmaz.Hisse devrinin tescil ve ilan zorunluluğu bulunur.


  
Ön Muhasebe